Neolithic Period   6500-1700BC
Xia Dynasty   2100-1600BC
Shang Dynasty   1600-1100BC
Zhou Dynasty   1100-256BC
Western Zhou 1100-771BC
Eastern Zhou 770-256BC
Spring & Autumn Period 770-476BC
Warring States Period 475-221BC
Qin Dynasty   221-206BC
Han Dynasty   206BC-220AD
        Western Han 206BC – 8AD
            Xin 9-23AD
            Eastern Han 25-220AD
Three Kingdoms   220-265
Wei 220-265
Shu Han 221-263
Wu 222-263
Jin Dynasty 265-420
Western Jin 265-317
Eastern Jin 317-420
Southern Dynasties
Northern Dynasties 420-589
Southern Dynasties
Liu Song 420-479
Southern Qi 479-502
Liang 502-557
Chen 557-589
Northern Dynasties
Northern Wei 386-534
Eastern Wei 534-550
Northern Qi 550-577
Western Wei 535-556
Northern Zhou 557-581
Sui Dynasty 581-618
Tang Dynasty 618-907
Five Dynasties 907-960
Later Tang 923-936
Later Han 947-950
Liao Dynasty 907-1125
Song Dynasty 960-1279
Northern Song 960-1127
Southern Song 1127-1279
Jin Dyansty 1115-1234
Yuan Dynasty 1279-1368
Ming Dynasty 1368-1644
Hongwu 1368-1398
Jianwu 1399-1402
Yongle 1403-1425
Hongxi 1425
Xuande 1426-1435
Zhengtong 1436-1449
Jingtai 1450-1456
Tianshun 1457-1464
Chenghua 1465-1487
Hognzhi 1488-1505
Zhengde 1506-1521
Jiajing 1522-1566
Longqing 1567-1572
Wanli 1573-1619
Taichang 1620
Tianqi 1621-1627
Chingzhen 1628-1644
Qing Dynasty 1644-1911
Shunzhi 1644-1661
Kangxi 1662-1722
Yongzheng 1723-1735
Qianlong 1736-1795
Jiaqing 1796-1820
Daoguang 1821-1850
Xianfeng 1851-1861
Tongzhi 1862-1874
Guangxu 1875-1908
Xuantong 1908-1911
Republic of China 1912-1914
Hongxian (Yuan Shikai) 1915-1916
People’s Republic of China 1949-